Snåsa menighet > Artikler > Nyheter

Vedtekter for Snåsa kirkegård

Vedtekter for Snåsa kirkegård

  

Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.Vedtatt av Snåsa kirkelige fellesråd 13.10.1999. Sist revidert av Snåsa kirkelige fellesråd 13.9.2017.

Godkjent av Nidaros Bispedømmeråd 11.10.2017.

§ 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET
Avdøde personer bosatt i Snåsa kommune gravlegges på Snåsa kirkegård, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

§ 2 FREDNINGSTID OG FESTETID
Fredningstiden for urnegraver er 20 år.
Fredningstiden for festegraver er 30 år.
Festetida er 20 år.

§ 3 FESTE AV GRAV
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til menighetsrådet for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.
Når festetiden er ute, kan gravstedet festet for nye 10 år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra menighetsrådet.
I god tid før festetiden er ute, skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan menighetsrådet ta avgjørelser om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 4 GRAV OG GRAVMINNE
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravleggingen. Montering av gravminne kan tidligst skje 2 måneder etter gravlegging av kiste. I mellomtiden ordner kirkegården med et merke hvor avdødes navn settes på.
På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk, og blir stående der også etter senere gravlegginger i samme gravsted.
Gravminne kan bare monteres etter anvisning fra kirkegårdsbetjeningen.
Ved enkeltgrav eller dobbeltgrav skal det kun være ett gravminne. Hvor tre eller flere graver er festet sammen til ett gravsted kan det tillates inntil to gravminner.
Ved gravlegging i allerede festet gravsted hvor gravminnet ikke har plass til flere navn kan gravminnet snues slik at baksiden brukes som ny forside hvor nye navn påføres. Plantefelt skal fortsatt bare være foran gravminnet.
* se også § 22 i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) gjengitt til slutt i vedtektsdokumentet.

§ 5 PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke tillatt å bruke glass som vaser o.l. på kirkegården.
Innramming av graven eller deler av den med hekk, jern eller plast er ikke tillatt. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant eller bedplate som flukter med bakken. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.
** se også § 10 i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) gjengitt til slutt i vedtektsdokumentet.

§ 6 PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og lignende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, skal i størst mulig grad være komposterbart.

§ 7 STELL AV GRAV
Enhver har rett og plikt til å stelle grav(er) som han/hun har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.
Etter stell på gravene skal avfall fjernes, sorteres og legges på anviste plasser. Redskap som tilhører kirkegården skal settes tilbake på plass.
Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot inngåelse av avtale om forhåndsbetalt gravstell.

§ 8 FORHÅNDSBETALT GRAVSTELL
Ved innbetaling av et avtalt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravsted, vil kirkegårdsmyndigheten overta ansvar for planting og stell av graven for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en skriftlig avtale som forvaltes av kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgifter til vanlig stell av gravstedet.
Avtale om gravstell opprettes for en avtalt periode, dog ikke med lengre varighet enn den foranliggende festetid. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkevergen gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Det er da anledning til å innbetale et tilleggsbeløp slik at stellavtalen varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.
Skulle det være midler igjen når avtaletiden er ute blir disse overført til ny avtale dersom dette opprettes. Om dette ikke skjer blir restmidlene å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.
Gravstellavtalene forvaltes felles, og blir regnskapsført i kirkelig fellesråds regnskap som årlig kontrolleres av revisjonen. Det er av midlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon.

§ 9 BÅREROM
Bårerommet ved Snåsa sjukeheim er bårerom for hele kommunen.

§ 10 NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner, og planting og stell av graver.
Kirkegårdsbetjeningen kan på vegne av kirkelig fellesråd formidle salg og oppussing av gravsteiner.

§ 11 RO OG ORDEN
Kirkegårdsfreden må det vises respekt for. Kjøring på kirkegården må bare foregå med kirketjenerens samtykke. Når hunder medtas på kirkegården skal de holdes i bånd.
Alle som besøker kirkegården plikter å rette seg etter pålegg fra kirkelig fellesråd/ kirkegårdsbetjening.

Utdrag fra Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

§ 22 Kvalitet

  • Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

** § 10 Ansvar for skade

  • Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens betjening.


Del denne artikkel på e-post