Snåsa menighet > Artikler > Nyheter

Utvalg 2020-2024

Utvalg 2020-2024

I Snåsa Menighetsråd er det mange nemnder og utvalg som har forskjellige funksjoner. Valgkomiteen, som består av medlemmer fra menighetsrådet har en stor jobb med å finne kandidater til alle utvalgene. Vi håper  mange vil si ja til en periode som utvalgsmedlem. 
I tillegg er menighetsrådets medlemmer representert på de enkelte utvalgene for å ha en link til menighetsrådet. Utvalgene også har en ansatterepresentant som fungerer som utvalgenes sekretær.
 
Medlemmene blir valgt i februar 2020, og har en funksjonstid til etter at nye utvalg blir valgt etter kirkevalget i 2023, dvs til nyåret i 2024. Utvalgene er rådgivende organ for menighetsrådet og de ansatte, og har en utøvende funksjon innenfor de rammer menighetsrådet gir.

  

Menighetsrådet har nå disse utvalga:
 
Musikkutvalget
Musikkutvalget skal sammen med kantor/organist ha oppmerksomheten rettet mot menighetens musikkliv. Dessuten kan utvalget komme med ideer om forskjellige konserter som kan holdes i kirka. Musikkutvalget skal fremme samarbeidet mellom kirke og øvrig musikkliv i Snåsa, og fremme musikkvirksomheten i kirka.
 
Musikkutvalget består av: ..............  .................  representerer menighetsrådet i musikkutvalget, og kantor Magne Emberland er medlem og rådets sekretær.  ............... er leder av musikkutvalget.
 
Gudstjenesteutvalget
Gudstjenesteutvalget skal sammen med kantor og sokneprest ha oppmerksomheten rettet mot menighetens gudstjenesteliv. Gudstjenesteutvalget skal vurdere bygdas behov for ulike typer gudstjenester gjennom året og komme med ideer til slike. De skal også fremme gudstjenestedeltakelsen og legge til rette for deltakelse.
 
Medlemmer i Gudstjenesteutvalget er.............................   ....................... representerer menighetsrådet og er utvalgets leder. Sokneprest John Gunnar Krogstad og kantor Magne Emberland er også medlemmer av gudstjenesteutvalget.
 
Diakoniutvalget
Diakoniutvalget skal sammen med diakoniarbeider rette sin oppmerksomhet mot alle i menigheten som har spesielle behov for støtte og kontakt i sin livssituasjon, for eksempel sykdom, funksjonshemming, oppløsning av familien, dødsfall og andre kriser.
Diakoniutvalget arrangerer eldres kirkedag i samarbeid med soknepresten, og de arrangerer trivselstiltak for psykisk utviklingshemmede og andre grupper.
Diakoniutvalgets medlemmer skal også gå på besøk med blomster til de som fyller 80, 85, 90, 95, 100 og alle fødselsdager over 100 år.
Som medlemmer i diakoniutvalget er valgt.................................................   ............................ er valgt som varamedlem. .......................................... representerer menighetsrådet.Eleonie Pijl Zomer er ansattes representant og sekretær i utvalget.....................................y er utvalgets leder.
 
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget skal ha oppmerksomheten rettet mot menighetens trosopplæring. I praksis kan dette innebære å velge ut tiltak fra trosopplæringsplanen, som utvalget vil sette fokus på, komme med forslag til nye tiltak, fremme samarbeid mellom menigheten og lag/foreninger i Snåsa som har tilbud til barn og unge og hjelpe til med praktisk gjennomføring av tiltak.
 
Trosopplæringsutvalget består av  ..............................................    ............................... representerer menighetsrådet, og ansatterepresentant Eleonie Pijl Zomer er rådets sekretær.  .................er valgt til leder i trosopplæringsutvalget.
 
Megardsnemnda
Megardsnemnda har ansvar for at kirkestedet holdes i orden, og at det blir klartgjort til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Medlemmene i Megardsnemnda er Geir Mossing, Ranveig Østborg Kristensen, Geir Ola Jørstad  og Jan H. Liberg. Kirketjener Leif Bakken er ansattes representant i Megardsnemnda. I tillegg har Snåsa Kommune en representant i utvalget, og i denne valgperioden er Ingrid Aasum valgt som representant og Tor Ola Wiggen vararepr.
 
Sørsamisk kirkeutvalg.
Snåsa menighetsråd har lenge hatt behov for et utvalg som kan være en ressurs for menighetsrådet ved planlegging og gjennomføring av sørsamiske gudstjenester og ved spørsmål tilknyttet sørsamisk kirkeliv.
Medlemmene i Sørsamisk kirkeutvalg er: .........................................  som er menighetsrådets representanter .............................
 
Redaksjonskomite for Solsang
For å lage Solsang trengs det en egen redaksjonskomite som lager mye av stoffet. Den nye redaksjonen består av ............................................  Sokneprest John Gunnar Krogsta er redaktør og Inger Seem ansvarlig for setting/layout.
 
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp
.......................................... kontaktperson for Kirkens Nødhjelp, og hennes hovedoppgave er å være medhjelper ved Fasteaksjonen.
 
Bibelkontakt
..............................................tar over som bibelkontakt og er bindeledd mellom Det norske Bibelselskap og menigheten.
 


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort