Snåsa menighet > Artikler > Nyheter

Regler for gravlegat

Regler for gravlegat

REGLER FOR GRAVLEGAT (Forhåndsbetalt gravstell)
Snåsa kirkegård
Vedtatt av Snåsa menighetsråd i møte 25.9.1990. Sist revidert av Snåsa kirkelige fellesråd 19.10.2017.

1.

 • Til stell og beplantning av gravsted på Snåsa kirkegård kan det til kirkelig fellesråd innbetales et avtalt beløp til gravlegat (forhåndsbetalt gravstell).
 • Gravlegat kan bare avtales med gravfester, ansvarshavende for frigrav eller skifteretten, ved at det inngås en skriftlig kontrakt.
 • Gravlegater overtas til forvaltning for et begrenset tidsrom, dog ikke for lengre tid enn til festetidens utløp.
 • Det settes ned selvvanningskasse på alle graver med gravstellavtale. Selvvanningskasser er kirkelig fellesråds eiendom. Størrelse på plantekasse tilpasses bredde på gravstein og sokkel.
 • Selvvanningskasser inndeles i 3 kategorier etter størrelse slik:
 • Kategori 1: 40 cm bredde
 • Kategori 2: 50 cm bredde
 • Kategori 3: 60 cm og mer bredde
 • Utplanting av sommerblomster skjer i månedsskiftet mai/juni, avhengig av værforholdene.
 • Gravlegatavtalens årlige betaling for tjenesten fastsettes på grunnlag av størrelse på nedsatt selvvanningskasse.
 • Det innbetalte beløp skal dekke utgiftene til avtalt stell av gravstedet.
 • I tillegg kan det avtales tilleggstjenester, slik som høstplante, krans og/eller lys på grava til jul, eller ekstraordinært vedlikehold som følge av inngjerdet gravsted. Alle slike tjenester forutsetter ekstra betaling.
 • Ved inngåelse av kontrakt kan det dersom legateier ønsker, gjøres beregninger for å ivareta forventet lønns- og prisvekst i avtaleperioden.
 • Skulle det i avtaleperioden oppstå økonomiske forhold som gjør at midlene ikke strekker til, vil kirkelig fellesråd gi beskjed slik at dette kan bringes i orden. Om dette ikke skjer fjernes selvvanningkassen, og det tilordnes plantefelt slik at familien selv kan overta gravstellet.
 • Er det midler igjen ved avtaletidens utløp kan restbeløpet føres over til ny avtale dersom dette opprettes. I motsatt fall vil restbeløpet anvendes av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

2.

 • Kirkelig fellesråd har ansvar for at gravsteder med legatavtale stelles i samsvar med avtalen.
 • Gravlegatavtalens midler kan ikke benyttes til å betale festeavgiften eller bære kostnader med å rette på skader ved naturhendinger, tyveri og lignende.

3.

 • Kirkelig fellesråd beregner seg et fast årlig beløp til administrasjonsutgifter. Dette ligger inne i det årlige beløpet som belastes gravlegatets bankkonto.
 • Regnskap for den enkelte legatavtalen er en del av Snåsa kirkelige fellesråds regnskap, og revideres sammen med dette.
 • Utskrift for det enkelte gravlegats konto i banken sendes normalt ikke ut, men kan sendes til legateier på forespørsel.


Del denne artikkel på e-post